Навигация

Информация за чужденци и ПАМ

Покана-декларация за посещение на чужденец в страната

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за краткосрочни пътувания на чужденци в Република България се подава от
:

● физическо лице - за частно посещение;
● физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон (ТЗ) - за бизнес пътуване;
● юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) - за бизнес пътуване;
● представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - за бизнес пътуване (ЗНИ)

● ● ●

 Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим НУРИВОВР, заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - декларация за имотно състояние на канещото лице;
 - удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице (за последните 12 месеца), или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

● ● ●

 Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото/ физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

● ● ●

 Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНСЦ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

● ● ●

 Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от ЗНИ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

● ● ●

 Поканите-декларации се заверяват до 7 (седем) работни дни.

● ● ●

 Поканите-декларации се попълват в 2 екземпляра и се подават и получават лично от канещото лице.

● ● ●

  За заверка на поканите-декларации се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.